יום שבת, 26 באוקטובר 2013

בני זוג פרודים – היבטי מס הכנסה


בני זוג המנהלים חיים נפרדים יצטרכו להתנהל באופן שונה בכדי לקבל החזרי מס הכנסה להם הם זכאים בשנת מס מסוימת.

ננסה להסביר מדוע זה קורה ומה עליהם לעשות כדי שאחד מבני הזוג הפרודים יוכל לדרוש את החזר מס ההכנסה בחזרה מהמדינה.מס הכנסה מתייחס לכל זוג הרשום במרשמי משרד הפנים כגוף ממוסה משותף. רוצה לומר שכל עוד לא מוצג פסק דין גרושים מבית דין המוסמך לפסוק זאת, רואים את שני בני הזוג במס הכנסה כבן זוג רשום ובת או בן הזוג האחר.
בדרך כלל בן הזוג שלו יש הכנסה גבוהה יותר, הוא שמוגדר בן הזוג הרשום.
נציין שאם אחד מבני הזוג פתח במהלך אחת השנים תיק עצמאי במס הכנסה, רוב הסיכויים שהוא זה שרשום כבן הזוג הרשום.

קיימים מקרים בהם נפרדים בני הזוג הנשואים, אם מתוך בחירה והבנה הדדית ואם מתוך חוסר בריה בשל מצב משפחתי זוגי שלא ניתן להמשיך להתנהל במסגרתו יותר.

זוגות אלה אינם מוגדרים כגרושים, היות ולא ניתן פסק דין המעיד על כך.
בני זוג כאלה לא יכולים לפנות לחוד לפקיד שומה במס הכנסה, כדי לדרוש החזרי מס המגיע לאחד מהם, מבלי לדווח גם על הכנסות בן הזוג האחר, או במידה ולא ניתן להשיג מידע זה, בצרוף טופס 4440 חתום על ידי עורך דין המאשר שבני הזוג הנשואים חיים בנפרד.

 

איך זה מתבצע:

כדי לקבל את ההכרה הפיסקאלית (מיסוי) שבני הזוג הנשואים, כפי שהם רשומים ברישומי מס הכנסה, אינם מנהלים משק בית משותף עליהם לשכנע את פקיד השומה בכך שעליהם להציג טופסי 4440 חתומים יחד על אותו טופס (או כל אחד בנפרד).

אי לכך יחתמו שני בני הזוג, בנוכחות עורך דין, המאמת את חתימת הנישום על התצהיר שבטופס 4440 תוך רישום הכנסותיהם בשנת המס.

במקרים בהם רק אחד מבני הזוג חותם על ההצהרה ואין ביכולתו או באפשרותו להשיג את חתימת בן הזוג הפרוד על אותו תצהיר, ישלח פקיד השומה בעצמו תצהיר דומה בפנייה אישית שלו לבן הזוג האחר.

היכן ניתן למצוא את המסמכים הרלוונטיים?
את המסמכים המוזכרים ניתן למצוא או באתר מס הכנסה, בקטגוריית "טפסים", טופס 4440.
ניתן כמובן להסתייע בשרותי משרדנו לקבלתם ולקבלת סיוע באופן מילויים והגשתם.

יש לציין שכל עוד לא שוכנע פקיד השומה, שבני הזוג אכן חיים בנפרד ואינם מנהלים משק בית משותף, אזי כל עוד לא התקבל המידע על הכנסותיו של בן הזוג האחר, לא יוכל בן הזוג המבקש החזר לתבוע את השבת המס.

 

סיכום המאמר.

בני זוג החיים בנפרד צריכים להקפיד על צרוף תצהיר בני זוג נשואים החיים בנפרד (טופס 4440) במקביל לשאר הטפסים הנדרשים לצורך קבלת החזר מס הכנסה בגין שנים בהם הם פרודים.
יש לזכור שכל עוד לא שוכנע בהיות בני הזוג פרודים, פקיד השומה מתייחס לזוג נשוי כזוג המנהל משק בית משותף ולכן נדרשים כלל ההכנסות של בני הזוג הנשואים כדי לדווח על מכלול הכנסותיו החייבות במס של משק הבית.

מילוי תצהיר בטופס 4440 על ידי שני בני הזוג יחד, או מילוי הטופס על ידי כל אחד בנפרד, על דרך שפקיד שומה "חוזר" אל הנישום שלא הצהיר ומבקש את הצהרתו בנפרד, יכולה לסייע בהשגת החזרי מס לבן זוג שכזה אשר אינו מנהל משק בית משותף עם בן הזוג האחר.

במאמר זה מצוין "בן הזוג" והכוונה היא ללשון זכר או נקבה לפי העניין.

בני משפחה נטולי יכולת – היבטי מס הכנסהרשויות המס והמדינה באים לקראת משפחות אשר אחד מבני המשפחה, כפי שיוגדר בהמשך הוא נטול יכולת. סיוע זה הוא בצורה של הקלה במס הכנסה אשר משולם על הכנסות החייבות במס בכל שנה ושנה.
מיהו נטול היכולת המזכה במס ומהם צורות קבלת הזיכוי, זאת נסביר במאמר זה.


מס הכנסה מעניק הקלות במס למשפחות אשר קיים בהם ילד שהוא נטול יכולת.
נטול יכולת מוגדר כמשותק, מפגר, עיוור, מי שאובחן על ידי ועדת השמה כסובל מלקות למידה חמורה או פיגור התפתחותי מוכח רפואית.

מתן הנחה מותנה בכך שהכנסותיו של נטול היכולת או בן/בת זוג אינן עולות על סכום שנתי שנקבע בחוק (בשנת 2011 הוגדר סכום זה ל 159,000 ₪).
ההקלה במס אינה מוגבלת למספר ילדים ככל שהם עונים על הגדרת נטול היכולת לעיל.

ההקלה במס יכולה להינתן בשני מסלולים שנקבעו בפקודת מס הכנסה והם:
זיכוי ממס על דרך מתן 2 נקודות זיכוי ממס (שערכן הנצבר יחד בשנת 2012 עומד על סך של כ 5000 ₪).
או זיכוי בשיעור של 35% מסכומים ששולמו להחזקת נטול היכולת (ילד בן זוג או הורה) במוסד מיוחד, אשר הינם מעל 12.5% מהכנסתו החייבת של מבקש ההקלה (יש כמובן להוכיח את התשלומים בצרוף קבלות מתאימות).

יש לציין שקבלת הזיכוי בכל אחד מהמסלולים שצוינו, מחייב הגשת תעודה רפואית לפי העניין (טופס 127) וככל שסך כל הכנסותיו של נטול היכולת ובן זוגו (הכנסות חייבות והכנסות פטורות ממס גם יחד) לא עלו על 255,000 ₪ (או 159,000 אם אין לנטול היכולת בן זוג).

נציין שלא ניתן לקבל זיכוי בשיעור 35% מסכומים ששולמו להחזקה במוסד, ובו זמנית גם 2 נקודות זיכוי במסלולו אחר.

איך זה מתבצע:

 1. כדי לקבל את הטבת המס יש לצרף את הטפסים הבאים:
 2. טופס 116 א – בקשה לזיכוי ממס בגין נטול יכולת לשנת המס הרלוונטית.
 3. טופס 127 – תעודה רפואית חתומה על ידי רופא בהתאם להגדרת הליקוי הרפואי הרלוונטי.
 4. בגין ילד הסובל מלקות לימוד חמורה יש לצרף מסמכים נוספים כמוגדר בחוק (הפניה של ועדת ההשמה לחינוך מיוחד ואישור מבית הספר או הגן על לימודים במסגרת המיוחדת).
 5. אישור מהמוסד לביטוח לאומי באם מדובר על מחלה קשה הפוגעת בכושר ההשתכרות, לנטול יכולת מעל גיל 18.

היכן ניתן למצוא את המסמכים הרלוונטיים?

את המסמכים המוזכרים ניתן למצוא או באתר מס הכנסה, בקטגוריית "טפסים".
אישורים רלוונטיים מהמוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל בסניף ביטוח לאומי הקרוב למגורים מגורייך.
יש לשמור קבלות על תשלום בגין אחזקת נטול היכולת במוסד ותשלומים בגין הוצאות רפואיות שהוצאו בגינו שם.
ניתן כמובן להסתייע בשרותי משרדנו לקבלתם ולקבלת סיוע באופן מילויים והגשתם.

סיכום המאמר.

רשויות המס מעניקות הקלה בתשלומי מס הכנסה, לנישומים אשר תומכים בילדיהם נטולי היכולת שסמוכים על שולחנם או שנתונים לתמיכתם הכספית, במימון אשפוז במוסד מתאים לצרכיהם.
ההקלה במס יכולה להינתן על דרך של מתן 2 נקודות זיכוי לאחד מבני הזוג (אב או אם) או על דרך של מתן החזר בשיעור 35% מסכומים ששולמו בשל החזקת נטול היכולת במוסד (במגבלת סכומים שנקבעו בחוק).

במאמר זה מצוין "בן הזוג" והכוונה היא ללשון זכר או נקבה לפי העניין.

אי רציפות תעסוקתית והחלפה עבודות – עילה להחזרי מס לשכיריםרובנו מחליפים מקומות תעסוקה אחת למספר שנים. ברוב המקרים קיימת תקופה של מספר חודשים או שנים ללא הכנסות כלל ורמת ההשתכרות במקום העבודה החדש שונה לרוב מהקודמת.
כיצד כל זה גורם לנו לשלם יותר מדי מס כל שנה ואיך זה ייתכן, זאת אסביר  במאמר זה.אוכלוסיית השכירים הינה דינאמית ומרבית האנשים נוטים להחליף מקומות עבודה לעיתים תכופות. הרצון להתקדם, תחושת ה"התקעות" והרצון להגשמה יחד עם השאיפה לשיפור רמת ההכנסה, מפעלים שנסגרים או מעבר ממקום מגורים אחד לאחר כל אלה יוצרים סביבות עבודה "לא יציבות" המאופיינות בתחלופת עובדים גבוהה.

לתחלופה כזאת יש השפעה על רמת ההכנסה של השכיר ועל רמת דיוק מס ההכנסה שהוא משלם דרך התלוש
וכל זאת כמובן בראייה שנתית.

ברוב המקרים השינוי בגובה המשכורת ואי רציפות תעסוקתית פועלים דווקא לרעת  השכיר בבחינת סכום נטו נמוך מדי מהסכום הנכון, שמוזרמת לחשבון הבנק שלו. הרי אדם צובר כל חודש נקודות זיכוי ממס, אשר פועלות לזכותו ואמורות להקטין את חבות המס שלו בהמשך השנה, גם אם לא קיבל כלל משכורת באותם חודשים.

אבל לרוע המזל תוכנות השכר אינן יודעות, נכון למועד כתיבת מאמר זה לזהות את "עברו התעסוקתי" של השכיר ולקבוע את רמת המס הנכונה שעליו לשלם מאותו חודש בו החל לעבוד והלאה בהמשך חודשי ההעסקה.

פועל יוצא מאלה הוא זכאותו של כל שכיר, במירב המקרים, להחזרי מס לשכיר. מהלך של החזרי המס שנגבה ביתר הוא באחריותו וביוזמתו של השכיר. המדינה אינה מודעת לזכאות זו ללא אמצעי חישוב מדויקים לכלל הכנסתו החייבת.

איך זה קורה:

תוכנות השכר מתוכנתות לקבוע את רמת המס שתנוכה ממשכורתו של השכיר כל חודש, בראיית חבות מס שנתית, היינו תחת ההנחה שאותו שכיר ימשיך וישתכר באותה רמת שכר עד חודש דצמבר לאותה שנה.
תחת ההנחה שתוכנת השכר מודעת לכלל הקלות המס, להן זכאי אותו שכיר, הרי שקטיעת אותו רצף חישוב משכורת, עליו מתבססת תוכנת השכר, מביאה בהכרח לאי דיוק בחישוב כאשר הוא מתחדש בהמשך השנה.

שינוי ברמת ההכנסה, יחד עם היווצרות חודשים של אי העדר השתכרות כלל (למשל במהלך תקופת חיפוש העבודה) יוצרים יחדיו את העילה העיקרית להיווצרות זכאות להחזרי מס לשכירים.

איך מחזירים את המס ששולם ביתר:

מילוי טפסים לבקשה להחזר מס, בצרוף טופסי 106 שנתיים המתקבלים מכל מקום עבודה, במהלך השנה העוקבת לשנת ההעסקה, זה כל מה שנדרש כדי לקבל חזרה את החזרי מס ההכנסה וזאת בהנחה כמובן, שאתם בטוחים שאכן יש מה להחזיר.

קיימים לא מעט מקרים, בהם המגמה היא הפוכה דווקא. עובדת שכירה לדוגמא שחזרה מחופשת לידה למקום עבודה אחר, יכולה לגלות שהמס ששילמה על כלל הכנסותיה (ממשכורת ומדמי לידה באותם חודשים בבית) אינו מספיק ועליה להשלים את תשלום המס.

לכן מומלץ לבצע חישוב כולל של שני בני הזוג, אצל איש מקצוע מוסמך בתחום, לפני שקובעים באופן אוטומטי אם החלפת מקומות העבודה ואי הרציפות התעסוקתית מזכה אתכם בהחזרי מס לשכירים.

סיכום המאמר.

רוב השכירים במשק זכאים להחזרי מס לשכירים כפועל יוצא מהחלפה תכופה של מקומות עבודה או כתוצאה מאי רציפות של כמה חודשים במהלך שנת המס.
הזכאות להחזרי מס נוצרת בשל גביית מס גבוה מדי במקום העבודה החדש, בשל אילוצי תוכנת שכר ומגבלותיה ובעיקר אי יכולתה לתרגם את "ההיסטוריה התעסוקתית" הקודמת של השכיר למונחיי מס.

הליך ביצוע החזר המס הוא פשוט למדי, אך דורש התערבות איש מקצוע במצבים בהם קיימת מורכבות של החלפת מקומות תעסוקה ומקורות הכנסה נוספים מלבד משכורת, כדוגמת דמי לידה או אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
הכנסות כאלה מתאפיינות במירב המקרים, בניכוי מס נמוך מהנדרש, דבר שעלול ליצור במקרים רבים עילת תשלום מס במקום החזר.

ילדים מאובחנים בקשיי למידה – הקלות במס


קשיי למידה הינה בעיה נפוצה בימינו. לצד הקשיים החינוכיים קיים קושי בגיוס משאבים כספיים. הרשויות נותנות הקלות במס להורים שילדיהם אובחנו ככאלה ואשר עונים להגדרות מסוימות.  מדוע קיים פה חיסכון המס ואיך זה מתבצע -  זאת ננסה להסביר במאמר זה.

הורים רבים אינם מודעים לזכאותם להקלה במס בשל היות ילדם לקוי למידה מאובחן רפואית וחינוכית פדגוגית.
ההקלה במס שאותה מעניקה המדינה לאותם הורים, הינה משמעותית ביותר ומסתכמת לשנה בשתי נקודות זיכוי ממס (כ 5 אלף ₪ בקרוב, נכון לשנת 2013).

קיימת אפשרות לדרוש החזרי מס בגין ילד לקוי למידה עבור 7 שנים לאחור.
יש לציין שהבקשה להקלה במס היא עבור כל ילד בנפרד, היינו אם יש במשפחה מספר ילדים כאלה, אזי ההקלה במס מוכפלת במספר הילדים.

כמו כן ההקלה במס מוענקת רק לאחד ההורים. רוצה לומר שאם ההורים גרושים, ונקודות הזיכוי ניתנו לאחר מהם, לא יוכל/תוכל הגרוש/ה לדרוש הקלה במס נוספת באותה שנת מס. (יש אפשרות לקבל לסירוגין את ההקלה במסגרת שנות המס השונות, אבל רק אחד ההורים זכאי לה פעם אחת בשנה).

מהי מסגרת לחינוך מיוחד, אשר מקנה את ההקלות במס שבנדון:

הגדרת חינוך מיוחד כוללת את מסגרות הלימוד הבאות:

 1. גן ילדים מיוחד.
 2. כיתת חינוך מיוחד (להבדיל מכיתת חינוך רגילה) בבית הספר.
 3. לתלמידי תיכון – לימודים במסגרת שנקראת "מסלול 7", שהינה מסגרת שמאפשרת לתלמידים מאובחנים בקושי למידה להמשיך באותה מסגרת גם ללימודי תיכון.

ילדים שמקבלים קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, בגין קשיי למידה מזכים גם הם בהקלה במס המוזכרת.
חשוב לציין שלימודים במסגרת תכנית שילוב, שהינה כיתת לימוד רגילה לכל דבר, לא מזכה בהקלה במס היות ולא נכללת בהגדרת לימוד במסגרת חינוך מיוחד.

איך זה מתבצע:

כדי לקבל את ההקלה במס ההכנסה בגין ילד עם קשיי למידה, יש להגיש את הטפסים הרלוונטיים והם:
 1. טופס 116 א': זהו הטופס בו ממלא ההורה את פרטי בקשת ההקלה במס 
 2. טופס 127: טופס רפואי עליו חותם רופא נוירולוג או רופא מומחה בהתפתחות הילד.
 3. פרוטוקול ועדת ההשמה, שמחליטה לשבץ אץ הילד בגינו מבוקשת ההקלה במס, במסגרת חינוך מיוחד.
 4. מכתב מבית הספר עצמו המאשר שהילד לומד באותה מסגרת מיוחדת שנקבעה לו.

היכן ניתן למצוא את המסמכים הרלוונטיים?

את המסמכים המוזכרים ניתן למצוא או באתר מס הכנסה, או במזכירות בית הספר בה לומד הילד.
ניתן כמובן להסתייע בשרותי משרדנו לקבלתם ולקבלת סיוע באופן מילויים והגשתם.

מומלץ לבצע בדיקת זכאות שכזאת אצל איש מקצוע, בכדי למכסם את החזרי המס.
כך למשל, כאשר ההורים גרושים ורק אחד מהם זכאי להקלה בשנת המס, יש לבחון את חבות המס של כל אחד מהם בנפרד כיון שייתכן וחבות המס של אחד מהם, אינה מגיעה לכדי 2 נקודות זיכוי, דבר אשר יקטין את החזר המס במלואו, לו היה מבוצע אצל ההורה האחר שהכנסתו כן מגיעה לכדי חבות זו.

סיכום המאמר.

הורים לילדים בעלי לקות למידה, אשר הוחלט על שיבוצם במסגרת חינוך מיוחד, החל מגיל הגן, דרך כיתת לימוד ייחודית בבית ספר יסודי והמשך הלאה ללימודי תיכון במסגרת מה שמוגדר "מסלול 7" זכאים להקלה במס משמעותית לכל אורך הדרך.

ההקלה במס מסתכמת לכדי מקסימום של כ 35 אלף ₪ לילד, שאובחן ככזה ועונה על ההגדרות שנקבעו למשך 7 שנים (זה פרק הזמן שניתן לדרוש בגינו רטרואקטיבית החזר מס). סכום לא מבוטל בכלל.
יש להקפיד לוודא שכל הקריטריונים הנדרשים לצורך קבלת ההקלה במס אכן מתקיימים.
העדר החלטת שיבוץ להשמה, אישור רופא על טופס 127 או אישור לימודים בשנת המס מונע את קבלת ההקלה.