יום שבת, 26 באוקטובר 2013

בני משפחה נטולי יכולת – היבטי מס הכנסהרשויות המס והמדינה באים לקראת משפחות אשר אחד מבני המשפחה, כפי שיוגדר בהמשך הוא נטול יכולת. סיוע זה הוא בצורה של הקלה במס הכנסה אשר משולם על הכנסות החייבות במס בכל שנה ושנה.
מיהו נטול היכולת המזכה במס ומהם צורות קבלת הזיכוי, זאת נסביר במאמר זה.


מס הכנסה מעניק הקלות במס למשפחות אשר קיים בהם ילד שהוא נטול יכולת.
נטול יכולת מוגדר כמשותק, מפגר, עיוור, מי שאובחן על ידי ועדת השמה כסובל מלקות למידה חמורה או פיגור התפתחותי מוכח רפואית.

מתן הנחה מותנה בכך שהכנסותיו של נטול היכולת או בן/בת זוג אינן עולות על סכום שנתי שנקבע בחוק (בשנת 2011 הוגדר סכום זה ל 159,000 ₪).
ההקלה במס אינה מוגבלת למספר ילדים ככל שהם עונים על הגדרת נטול היכולת לעיל.

ההקלה במס יכולה להינתן בשני מסלולים שנקבעו בפקודת מס הכנסה והם:
זיכוי ממס על דרך מתן 2 נקודות זיכוי ממס (שערכן הנצבר יחד בשנת 2012 עומד על סך של כ 5000 ₪).
או זיכוי בשיעור של 35% מסכומים ששולמו להחזקת נטול היכולת (ילד בן זוג או הורה) במוסד מיוחד, אשר הינם מעל 12.5% מהכנסתו החייבת של מבקש ההקלה (יש כמובן להוכיח את התשלומים בצרוף קבלות מתאימות).

יש לציין שקבלת הזיכוי בכל אחד מהמסלולים שצוינו, מחייב הגשת תעודה רפואית לפי העניין (טופס 127) וככל שסך כל הכנסותיו של נטול היכולת ובן זוגו (הכנסות חייבות והכנסות פטורות ממס גם יחד) לא עלו על 255,000 ₪ (או 159,000 אם אין לנטול היכולת בן זוג).

נציין שלא ניתן לקבל זיכוי בשיעור 35% מסכומים ששולמו להחזקה במוסד, ובו זמנית גם 2 נקודות זיכוי במסלולו אחר.

איך זה מתבצע:

  1. כדי לקבל את הטבת המס יש לצרף את הטפסים הבאים:
  2. טופס 116 א – בקשה לזיכוי ממס בגין נטול יכולת לשנת המס הרלוונטית.
  3. טופס 127 – תעודה רפואית חתומה על ידי רופא בהתאם להגדרת הליקוי הרפואי הרלוונטי.
  4. בגין ילד הסובל מלקות לימוד חמורה יש לצרף מסמכים נוספים כמוגדר בחוק (הפניה של ועדת ההשמה לחינוך מיוחד ואישור מבית הספר או הגן על לימודים במסגרת המיוחדת).
  5. אישור מהמוסד לביטוח לאומי באם מדובר על מחלה קשה הפוגעת בכושר ההשתכרות, לנטול יכולת מעל גיל 18.

היכן ניתן למצוא את המסמכים הרלוונטיים?

את המסמכים המוזכרים ניתן למצוא או באתר מס הכנסה, בקטגוריית "טפסים".
אישורים רלוונטיים מהמוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל בסניף ביטוח לאומי הקרוב למגורים מגורייך.
יש לשמור קבלות על תשלום בגין אחזקת נטול היכולת במוסד ותשלומים בגין הוצאות רפואיות שהוצאו בגינו שם.
ניתן כמובן להסתייע בשרותי משרדנו לקבלתם ולקבלת סיוע באופן מילויים והגשתם.

סיכום המאמר.

רשויות המס מעניקות הקלה בתשלומי מס הכנסה, לנישומים אשר תומכים בילדיהם נטולי היכולת שסמוכים על שולחנם או שנתונים לתמיכתם הכספית, במימון אשפוז במוסד מתאים לצרכיהם.
ההקלה במס יכולה להינתן על דרך של מתן 2 נקודות זיכוי לאחד מבני הזוג (אב או אם) או על דרך של מתן החזר בשיעור 35% מסכומים ששולמו בשל החזקת נטול היכולת במוסד (במגבלת סכומים שנקבעו בחוק).

במאמר זה מצוין "בן הזוג" והכוונה היא ללשון זכר או נקבה לפי העניין.

אין תגובות:

פרסום תגובה